Parkolási igazolvány

A parkolási igazolvány közokirat és a KRESZ-ben meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosít.

Azon a területen, ahol a "Gyalogos ővezet" jelzőtábla található, jármű közlekedése és várakozása tilos, azonban a mozgáskorlátozott személyt szállító járműre ez a tiltás nem vonatkozik.

A "Gyalogos és kerékpáros övezet" területe a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére szolgálnak, egyéb jármű közlekedése az övezetben tilos. A kiegészítő táblán jelzett időszakban az övezetben a várakozás is tilos, kivéve a mozgáskorlátozott személyt szállító járműveket.

A "behajtani tilos" jelzőtáblánál mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) a tilalom ellenére behajthat, ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton van vagy csak ezen az úton közelíthető meg. A járművel ilyen esetben legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

A mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével a járdán - meghatározott feltételek fennállása esetén - akkor is megállhat, ha ezt jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.

A mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelzőtábla tiltja. Korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító jármű vezetője a járművével - egy óra időtartamig - ellenőrző órával vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen, ellenőrző óra vagy jegykiadó automata működtetése nélkül is várakozhat.

Parkolási igazolványra az a személy jogosult, aki a vonatkozó jogszabályok meghatározása szerint:

minősül, továbbá,

Valamennyi esetben feltétel, hogy a jogosultságot az azt meghatározó jogszabály szerint kiadott szakvélemények valamelyikével kell igazolni.

Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárásban a kérelmező lakóhelye szerinti járási hivatal jár el.

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelemhez mellékelni kell az orvosi szakvéleményt. Az igazolvány kiadására irányuló eljárásban a jogosultnak személyesen kell eljárnia, de a személyes megjelenésben akadályozott jogosult az igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhely szerinti önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti, aki azt haladéktalanul megküldi a jogosult lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak.

Természetesen lehetőség van arra is, hogy ha valaki nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni, akkor helyette meghatalmazottja járjon el.

Az igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról arcképmás felvételt készül. A kérelemhez igazolványképét csak akkor kell mellékelni, ha nem személyesen történt a kérelem benyújtása.

A kérelmet saját kezűleg kell aláírni. Ezt akkor is meg kell tenni, ha meghatalmazott jár el (kivéve, ha a jogosult írásképtelen). 

Az igazolványt - a kérelmező választása szerint - postai úton kell továbbítani, vagy azt a kérelmező személyesen, illetve az általa írásban meghatalmazott személy útján veheti át. A postai úton át nem vett igazolványt a kérelmező vagy az általa írásban meghatalmazott személy személyesen veheti át A személyesen át nem vett igazolványt - az átvételre való felhívást követően - a kiállítástól számított egy év elteltével megsemmisítik. 


Az igazolvány érvényességének időtartama a kiállítás napjától számított 3 év. Amennyiben a szakvélemény a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg az igazolvány érvényességének időtartama megegyezik a szakvéleményben rögzítettekkel.

A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány érvényessége újabb 3 éves időtartamra, illetve a szakvélemény érvényességének megfelelő időtartamra meghosszabbítható.

5 éves időtartamra abban az esetben állítják ki az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt szakvélemény szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. Az érvényességi idő leteltével az igazolvány érvényessége további 5 évvel újabb szakvélemény bemutatása nélkül meghosszabbítható. 

Érvénytelen az igazolvány, ha:

  1. a jogosult meghalt;
  2. érvényességi ideje lejárt;
  3. a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan;
  4. meghamisították;
  5. a járási hivatal a visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte. 

Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, a kérelmező köteles az adatváltozást haladéktalanul bejelenteni, és a kérelmet annak megfelelően módosítani. A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell jelenteni a járási hivatalban. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kérni kell.

Az igazolvány meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárásban a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani. 

Amennyiben az igazolvány a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná vált - így különösen megrongálódott, olvashatatlan, az arcképmás alapján a jogosult nem azonosítható, a feltüntetett adatokban változás következett be -, az igazolvány cseréjét kell kérni. A csere iránti kérelmet benyújtása esetén a járási hivatal a jogosultság további fennállása esetén új igazolványt ad ki. Cserére sor kerülhet akkor is, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás. 


Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.

Az igazolványt a jogosult köteles sértetlenül megőrizni. Az érvénytelenné vált, illetve a megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni a járási hivatalban. Szintén be kell jelenteni, ha az igazolványát ellopták, megsemmisült vagy elveszett.

Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek. A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet. Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki. 

Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, jogszerű használatát a rendőrség és a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni.

A rendőr vagy a közterület-felügyelő az igazolványt a helyszínen elveszi, ha

  1. az igazolvány érvénytelen, vagy
  2. megalapozott gyanú van arra, hogy az igazolvány hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek.

Az igazolvány elvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A parkolóhelyek rendeltetésszerű használatát ellenőrző más személy igazolvánnyal való visszaélés gyanúja esetén értesíti a rendőrséget vagy a közterület-felügyeletet.